Shopfloor-Online moduler


Modulstrukturen av Shopfloor-Online ger användare flexibilitet att själva styra prioritetsordning och sedan rulla ut en bredare lösning vartefter nyttan bevisats. Dessa moduler är mycket omfattande och täcker allt från lager, kvalitet till OEE/TAK. Modulerna är enbart kommersiella, det är samma integrerade databas man arbetar mot vilket gör att nyttan ökas än mer då de sammarbetar med gemensam masterdata osv. T ex om man har produktionsrapporteringen i Shopfloor-Online kan man ha händelsestyrda kvalitetskontroller (mät efter 500 detaljer) och händelsestyrt operatörsunderhåll (rengör var 1000 detalj). Om man skapar palletiketter i Shopfloor-Online kan kontrollerna lätt hänföras till en bestämd pall och man har en detaljerad spårbarhet utan extra arbetsinsats.


Följande moduler finns tillgängliga i Shopfloor-Online:Produktionsplanering

Många företag använder ett enkelt kalkylprogram för att detaljplanera produktionen. Shopfloor-Online kan mycket effektivt göra detta jobb och då tillåta ändringar i schemat för att utnyttja resurserna på effektivas sätt.

Arbetsordrar och spårbarhet

Arbetsordern är den sammanlänkande posten för produktion. Shopfloor-Online kan registrera allt som hände på ordern: de linjer som används, material som konsumeras, utförda delleveranser, serienummer, kvalitetskontroller, eventuella extraordinära händelser. Kraven på spårbarhet är viktig inom många branscher så som läkemedel, medicintekniska produkter, mat och dryck samt även säkerhetsdetaljer inom fordonsindustrin.

Förbrukat lager

Shopfloor-Online kan registrera in när material levereras till fabriken. Det registrerar sedan varje parti av material som används på linjen - artikelnummer, charge nummer och jobbet det användes på, och kan därför veta vilka material som finns och var det finns.

Monteringsposter (BOM)

Denna modul utökar lagermodulen för att lägga till ytterligare spårbarhet för de situationer där det krävs att spåra varje komponent som är monterad i en färdig produkt. Shopfloor-Online lagrar serienumret för den färdiga produkten och batch eller serienummer på de monterade detaljerna och samtliga händelser på dessa.

Skapat lager

Produkten som skapas ges en unik identitet och registreras. Shopfloor-Online kan spåra produkternas lagerstatus och plats och generera nödvändiga rapporter. Alla lagerhantering hanteras genom statusinformation, så producerat lager som är isolerad, skrotat eller omarbetat lätt kan identifieras.

Etiketter

Eter produktonen skrivs ofta en etikett ut för att beteckna ett bestämt parti av produktionen, t.ex. palletikett eller lådetikett. Etiketterna kan innehålla produkt, kund-och batch information och ofta inkluderar streckkoder. Shopfloor-Online kan generera dessa etiketter automatiskt med hjälp av fördefinierade mallar.

Linjeloggbok

I många företag skriver operatörer ofta kommentarer i en linje loggbok som en historik av viktiga händelser. Allt detta kan registreras i Shopfloor-Online, med ökad synlighet och spårbarhet. Vanliga händelser kan fördefinieras och lätt loggas mot processen.

Kvalitet

Denna modul möjliggör skapandet av kvalitetskontrollplanen. Kvalitetskontrollen anger de egenskaper som mäts (variabler eller attribut), provens storlek, frekvenser och specifikationer. Produkt och process egenskaper kan registreras. Operatörerna kan påminnas när kontrollerna förfaller. All kvalitetskontroll kan utföras på samma ställe, antingen manuellt eller direkt från mätutrustningen. Mätningar utan för tolerans flaggas som larm.

SPC/SPS

Detta utökar kvalitetsmodulen med SPC/SPS diagram för att följa trender och beräkna duglighetsvärden. SPC/SPS regler kan anges för att passa egen verksamet. Mätningar utan för styrgräns/trender flaggas som larm.

Larmhantering

Varje händelse utanför tolerans/styrning genererar ett larm, initialt i öppet läge. Operatörerna kan registrera orsaker och åtgärder och sedan stänga larmet. Larm kan analyseras t.ex. för förekomst, frekvens, vanliga orsaker, gemensamma åtgärder och tid till stängning.

Processövervakning

Shopfloor-Online kan läsa data direkt från produktionsutrustningen och i realtid ta data som temperatur tryck, matningshastighet och andra processparametrar. När den används tillsammans med SPC/SPS modulen kan statistiska trender definieras för att övervaka processparametrar och generera larm.

Produktionsrapportering

Maskiner och linjer har ofta en PLC som styr processerna. Shopfloor-Online kan ta data direkt från en PLC för att i realtid räkna produktionen. Alternativt kan produktionen registreras manuellt.

Kassationsrapportering

Vissa maskiner kan automatiskt registrera kassation t.ex. in-line vision-system och testutrustning. Shopfloor-Online kan ansluta till dessa maskiner för att ge realtidkassation. Kassationen loggas per maskin och per orsak. Shopfloor-Online kan indikera när kassationen är för hög och även skapa kassationsrapporter.

Driftstopp

Shopfloor-Online kan registrera driftstopp och stillestånd antingen direkt från maskinensa PLC-system, eller manuellt som en logg. Systemet registrerar när driftstopp inträffade, varaktighet och orsak. Orsak kan kommenteras i efterhand t.ex. när PLC registrerade stoppet, men inte visste orsaken. Driftstopprapporter kan peka på omfattningen samt var och varför förluster uppstår.

OEE/TAK

OEE/TAK-modulen bygger på produktions och kassationsrapporteringen samt driftsstoppsrapporteringen. OEE/TAK kan beräknas och analyseras i realtid. Stora möjligheter för att detaljanpassa dessa beräkningar ges.

Reparationshantering

Shopfloor-Online inkluderar möjligheten för människor på verkstadsgolvet att identifiera behovet av reparationer och för underhållsavdelning att schemalägga när reparationerna bäst genomförs. Detta är mycket användbart för att fånga dessa icke-kritiska reparationer och få dem gjort nästa gång maskinen har planerat underhåll.

Underhållsplanering

Programvaran kan skapa ett underhållsschema baserat på olika händelser så som driftstimmar, antal tillverkade detaljer, minskad processduglighet. Detaljerade underhållsprocedurer kan definieras och resultat snabbt registreras när underhållsarbete utförts. Tid för underhållsarbete kan planeras och reservdelsbehov definieras.

Verktygshantering

Shopfloor-Online kan föra ett register över verktyg när det gäller deras status, läge och användning. Shopfloor-Online kan hantera flera kaviteter i verktyget och spåra tillståndet för varje kavitet. Vid användning i kombination med kvalitet och SPC-moduler, kan analysen utföras per kavitet.

Kundklagomål

Shopfloor-Online ger dig möjlighet att registrera kundklagomål och följa dem genom processen tills de kan stängas. Efter att ha mottagit klagomål kan nyckelpersoner meddelas automatiskt via e-post, åtgärder kan komma att tilldelas individer. Åtgärder kan klassificeras, t.ex. innehåll, korrigerande och förebyggande. Grundorsak till händelsen kan identifieras, registreras och analyseras.

Leverantörsklagomål

Leverantör klagomål liknar kundklagomål, men används för att spåra leverantörsfrågor.

Orsak och Åtgärder

Ibland är orsakerna internt eller mellan avdelningar. Företag vill generera åtgärder, tilldela dem till enskilda personer och övervaka dem till de stängs för att säkerställa att orsaken hanteras korrekt. Dessutom kan åtgärder visas i en att göra lista. Detta ökar synlighet av åtgärderna för de som skall utföra dem, och har en mängd användningsområden från att spåra mötesprotokoll, att spåra förbättringsuppgifter eller andra samordnade aktiviteter.

Länkar till dokument

Många gånger i tillverkningsprocessen behövs referensdokument, t.ex. ritningar, specifikationer, recept, standardrutiner, ISO-förfarandena, diagnostik och felsökning guider eller manualer för underhåll. Alla dessa kan visas i ett lättillgängligt, kontextbaserat sätt som gör det enkelt för personal på verkstadsgolvet för att få nödvändig information.

Rapportering

Rapporter finns tillgängliga för alla moduler. Rapporter kan nås på begäran eller schemalagda och mailade. Rapporterna presenteras i tabellform och/eller grafiskt.

Spårbarhetrapportering

Spårbarhet är ett viktigt krav i många branscher. I vissa fall är det ett lagstadgat krav i andra viktiga t.ex. för att stödja kundernas klagomål. All information som registreras i Shopfloor-Online är automatiskt spårbart mot användare, datum och tid, skift, maskin-, linje-, produkt-, process och så vidare. Spårbarhet är en naturlig del av allt vad Shopfloor-Online gör. Denna information används för att stödja elektronisk registrering samt för analys av produktion och kvalitet.

Shopfloor-Online gemensam funktionalitet

Följande funktioner förekommer i alla Shopfloor-Online moduler:

Användarkontroll och säkerhet
Alla användare loggar in i systemet och därmed styrs funktionalitet och behörighet. Samt alla aktiviteter loggas mot dem.